class=QBtnFix
winWidth>=769


class=topBlk
top3 class=contactBlk
繁中
簡中
top1 class=language
hide
hide
top2 class=memberBlk
.ClassMiniSite, .ClassNum { display:none; } .SiteNode_T, .SiteNode_0, .SiteNode_1, .SiteNode_2, .SiteNode_3, .SiteNode_4, .SiteNode_5, .SiteNode_6, .SiteNode_7, .SiteNode_8, .SiteNode_9 { line-height:100%; padding-top:5px; padding-bottom:5px; text-align:left; border-top:1px solid transparent; border-bottom:1px solid #cccccc; } .SiteNode_xT, .SiteNode_x0, .SiteNode_x1, .SiteNode_x2, .SiteNode_x3, .SiteNode_x4, .SiteNode_x5, .SiteNode_x6, .SiteNode_x7, .SiteNode_x8, .SiteNode_x9 { line-height:100%; padding-top:5px; padding-bottom:5px; text-align:left; border-top:1px solid transparent; border-bottom:1px solid #cccccc; } .SiteItem_0, .SiteItem_1, .SiteItem_2, .SiteItem_3, .SiteItem_4, .SiteItem_5, .SiteItem_6, .SiteItem_7, .SiteItem_8, .SiteItem_9 { } .SiteItem_x0, .SiteItem_x1, .SiteItem_x2, .SiteItem_x3, .SiteItem_x4, .SiteItem_x5, .SiteItem_x6, .SiteItem_x7, .SiteItem_x8, .SiteItem_x9 { font-weight:bold; } .SiteNode_0, .SiteNode_x0 { padding-left:10px; } .SiteNode_1, .SiteNode_x1 { padding-left:25px; } .SiteNode_2, .SiteNode_x2 { padding-left:40px; } .SiteNode_3, .SiteNode_x3 { padding-left:55px; } .SiteNode_4, .SiteNode_x4 { padding-left:70px; } .SiteNode_5, .SiteNode_x5 { padding-left:85px; } .SiteNode_6, .SiteNode_x6 { padding-left:100px; } .SiteNode_7, .SiteNode_x7 { padding-left:115px; } .SiteNode_8, .SiteNode_x8 { padding-left:130px; } .SiteNode_9, .SiteNode_x9 { padding-left:145px; } #dataSiteTree.ClickDown .SiteMenu_1 { display: none; } #dataSiteTree.ClickDown .SiteGroup_z .SiteMenu_1 { } #dataSiteTree.ClickDown .hasSubMenu .SiteNode_1 a:after { display:inline-block; content:''; background:url('/main/wdb2/images/arrowD4_25x25.png') no-repeat 0 0; background-size:100%; float:right; width:16px; height:16px; transition: 0.5s ease; } #dataSiteTree.ClickDown .hasSubMenu.SiteGroup_z .SiteNode_1 a:after { transform:rotate(180deg); -ms-transform:rotate(180deg); -moz-transform:rotate(180deg); -webkit-transform:rotate(180deg); -o-transform:rotate(180deg); } .SiteNode_0 { display:$SiteTreeDisp0$; } .SiteItem_x0, .SiteItem_x1, .SiteItem_x2, .SiteItem_x3, .SiteItem_x4, .SiteItem_x5, .SiteItem_x6, .SiteItem_x7, .SiteItem_x8, .SiteItem_x9 { font-family:$SiteTreeFontO$; color:$color$; font-style:$style$; font-weight:$weight$; } .SiteNode_x0, .SiteNode_x1, .SiteNode_x2, .SiteNode_x3, .SiteNode_x4, .SiteNode_x5, .SiteNode_x6, .SiteNode_x7, .SiteNode_x8, .SiteNode_x9 { background-image:$SiteTreeBgO$; background-position:$pos$; background-repeat:$repeat$; background-color:$color$; } .SiteItem_0, .SiteItem_1, .SiteItem_2, .SiteItem_3, .SiteItem_4, .SiteItem_5, .SiteItem_6, .SiteItem_7, .SiteItem_8, .SiteItem_9 { font-family:$SiteTreeFont$; color:$color$; font-style:$style$; font-weight:$weight$; } .SiteNode_0, .SiteNode_1, .SiteNode_2, .SiteNode_3, .SiteNode_4, .SiteNode_5, .SiteNode_6, .SiteNode_7, .SiteNode_8, .SiteNode_9 { background-image:$SiteTreeBg$; background-position:$pos$; background-repeat:$repeat$; background-color:$color$; } .SiteNode_0, .SiteNode_1, .SiteNode_2, .SiteNode_3, .SiteNode_4, .SiteNode_5, .SiteNode_6, .SiteNode_7, .SiteNode_8, .SiteNode_9, .SiteNode_x0, .SiteNode_x1, .SiteNode_x2, .SiteNode_x3, .SiteNode_x4, .SiteNode_x5, .SiteNode_x6, .SiteNode_x7, .SiteNode_x8, .SiteNode_x9 { padding-top:$SiteTreePadding$; padding-bottom:$SiteTreePadding$; } .SiteNode_B, .SiteNode_0, .SiteNode_1, .SiteNode_2, .SiteNode_3, .SiteNode_4, .SiteNode_5, .SiteNode_6, .SiteNode_7, .SiteNode_8, .SiteNode_9, .SiteNode_x0, .SiteNode_x1, .SiteNode_x2, .SiteNode_x3, .SiteNode_x4, .SiteNode_x5, .SiteNode_x6, .SiteNode_x7, .SiteNode_x8, .SiteNode_x9 { border-top:$SiteTreeLineT$; } .SiteNode_T, .SiteNode_0, .SiteNode_1, .SiteNode_2, .SiteNode_3, .SiteNode_4, .SiteNode_5, .SiteNode_6, .SiteNode_7, .SiteNode_8, .SiteNode_9, .SiteNode_x0, .SiteNode_x1, .SiteNode_x2, .SiteNode_x3, .SiteNode_x4, .SiteNode_x5, .SiteNode_x6, .SiteNode_x7, .SiteNode_x8, .SiteNode_x9 { border-bottom:$SiteTreeLineB$; } #dataSiteTree { border-left:$SiteTreeBorderL$; } #dataSiteTree { border-right:$SiteTreeBorderR$; } #dataSiteTree .SiteNode_0, #dataSiteTree .SiteNode_x0 { padding-left:$SiteTreePaddingL0$; } #dataSiteTree .SiteNode_1, #dataSiteTree .SiteNode_x1 { padding-left:$SiteTreePaddingL1$; } #dataSiteTree .SiteNode_2, #dataSiteTree .SiteNode_x2 { padding-left:$SiteTreePaddingL2$; }
hide
活動同意書
  1. 此活動主辦單位為鴻騰精密科技股份有限公司贊助提供抽獎,相關資訊依活動頁面公告為主https://tinyurl.com/aycejben/
  2. 依中華民國稅法規定,中獎者若為中華民國境內居住之個人,中獎價值超過新臺幣1,000元含以上者,需繳交身分證正反面影本供報稅使用,年度報稅時將計入個人所得,次年初執行單位將依稅法相關規定辦理開立扣繳憑單。中獎者若非中華民國境內居住之個人,不論中獎金額,須先就中獎所得扣繳20%機會中獎稅後,始發予中獎獎項,執行單位皆會開立扣繳憑單。中獎者若為中華民國境內居住之個人且中獎獎項價值超過新臺幣20,000元含以上,中獎者須先負擔10%機會中獎所得稅。中獎者若為未成年人,應檢附戶籍謄本並提出法定代理人同意書。若得獎者不願先行繳納本項稅金,視同放棄中獎資格,且不得異議。中獎者參加本活動而需支付任何稅捐皆為中獎者之法定義務,概與主辦單位執行單位無關。前述稅捐法規如有更新或變動者,依修正後之規定辦理。
  3. 此活動之贈品僅限台灣本島寄送,若不可配合得獎事宜,視同自動放棄領獎資格。
  4. 若因通訊資料有誤、或其他相關因素,以致無法聯絡或寄送獎品予得獎者,將視同放棄得獎資格。得獎者應於通知之期限內回覆確認同意領取獎品,並提供要求之完整領獎文件,逾期視為棄權。
  5. 凡中獎者,均需提供身分證影本並依規定填寫相關文件作為獎憑證。得獎者若未依規定於領獎期間內完成領獎登錄程序,其中包括提供身分證影本供活動單位審核,或因個人資料錯誤導致無法聯絡者,視同放棄得獎權益。
  6. 參加者保證所有填寫或提出之資料均為真實且正確,且未冒用或盜用任何第三人之資料。如有不實或不正確之情事,將被取消參加或得獎資格。如因此致本公司無法 通知其得獎訊息時,本公司不負任何責任,且如有致損害於本公司或其他任何第三人,參加者應負一切相關責任。
  7. 本活動參加者於參加本活動同時,即表示已充分知悉與同意以下事項:主辦單位得因本活動之需要,依個人資料保護法相關規定,於本活動參加者同意之期間內,以電子檔或紙本形式於我國境內蒐集、處理、利用其個人資料。但主辦單位於未經本活動參加者之同意下,不得利用本活動參加者之個人資料進行商業行銷行為。本活動參加者可自由選擇是否提供完整個人資訊,惟若資訊不完整者,將主辦單位有權保留其參加本活動的資格。
  8. 抽獎日期如遇不可抗力因素致無法抽獎時,本會將於該不可抗力因素消滅後辦理抽獎。
  9. 本活動獎品不得要求轉換、轉讓或折換現金。本活動獎品悉以實物為準,如遇缺貨或不可抗力之因素無法提供時,主辦單位有權以其他等值商品替代。
  10. 主辦單位保留隨時修正、暫停或終止本活動之權利,如有變動恕不另行通知。
class=title
同意
不同意
class=btn